Budowa domu szkieletowego – etapy procesu

Budowa domu to wieloetapowy proces, który powinien zostać dobrze zaplanowany. Jeśli planujesz inwestycję w dom jednorodzinny, przygotuj się na formalności, które będziesz musiał przeprowadzić. Niezależnie od tego, czy wybierzesz budowę domu szkieletowego, czy budynku w innej technologii, proces jego powstawania będzie składał się z wielu etapów. Oczywiście, jeśli powierzysz jego przeprowadzenie specjalistom, zaoszczędzisz czas, a przede wszystkim wysiłek. Warto jednak zdawać sobie sprawę, z czym wiąże się budowa domu szkieletowego i nie tylko.

Poniżej znajdziesz szczegółowy opis każdego z etapów powstawania Twojego wymarzonego lokum. Chcesz dowiedzieć się więcej? Nie wahaj się zadawać nam pytań. Jako specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej z przyjemnością udzielimy Ci wszelkich informacji.

Etapy budowy domu – jak przebiegają poszczególne prace?

I. OTRZYMANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 1. Sprawdzenie w Wydziale Architektury Urzędu Gminy (Miasta) czy działka leży na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 2. Jeśli nie ma planu konieczna jest decyzja o warunkach zabudowy.

Wymagane będzie

 • wypis z zasadniczej mapy geodezyjnej,
 • wniosek, w którym określa się granice działki,
 • planowany sposób zagospodarowania działki i podstawowe parametry budynku,
 • zapotrzebowanie na wodę, energię,
 • sposób odprowadzenia ścieków.

Trwa to zwykle 14 – 30 dni.

 • Mając Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy należy dokładnie sprawdzić czy projekt domu, który wybrałeś spełnia wymogi narzucone w tych dokumentach.

 • Uzyskanie mapy geodezyjnej do celów projektowych, taką usługę zleca się uprawnionemu geodecie.

 • W przypadku działki rolnej, konieczne jest pozyskanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Wniosek składa się w Starostwie (Wydział Gospodarki Gruntami).

 • Równolegle można składać wnioski w przedsiębiorstwie energetyczny, wodnym czy gazowym – jeżeli jest taka potrzeba. Wnioski te są niezbędne do zgłoszenia w urzędzie chęci rozpoczęcia budowy w celu określenia warunków budowy przyłączy. Powinieneś również uzyskać opinię o warunkach geotechnicznych działki.

 • Zakup projektu domu lub zlecenie architektowi wykonanie indywidualnego projektu zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

 • Adaptacja projektu do warunków terenowych (stref: wiatrowej, śniegowej, przemarzania).

 • Wymagane dokumenty do pozwolenia i zgłoszenia na budowę:
  a) wniosek wg urzędowego wzoru (strona www – BIP) albo osobiście w urzędzie,
  b) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  c) 4 egzemplarze projektu budynku mieszkalnego
  d) wypis z rejestru gruntów dla działki swojej i sąsiednich
  e) warunki techniczne dostawy mediów.

Zgodnie z art. 35, pkt. 4 Ustawy Prawo budowlane, w razie spełnienia powyższych wymagań, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja wydawana jest do 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji.

Budowę musisz rozpocząć w ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

II. ROZPOCZĘCIE BUDOWY

1. Po otrzymaniu prawomocnej decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę powinieneś nabyć
dziennik budowy i nająć kierownika budowy, oraz zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych z dołączonym pisemnym oświadczeniem kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania robotami i zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

III. ZAKOŃCZENIE BUDOWY

1. Finalizację robót budowlanych zgłasza się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, napisany na urzędowym formularzu lub własnym piśmie. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kierownika budowy o zgodności budowy z projektem i pozwoleniem oraz o uporządkowaniu terenu po budowie, wypełniony dziennik budowy, wykonaną przez geodetę inwentaryzację powykonawczą oraz protokoły odbiorów instalacji: przewodów kominowych/rekuperacji, oraz instalacji elektrycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej wydawanych przez przedstawicieli lokalnych zakładów.
2. Pozwolenie na użytkowanie zatwierdzi się, jeśli Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ciągu 21 dni nie wniesie sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.

Translate »